Studieomdöme och Behörighetsintyg

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme.

Du som studerar på Allmän kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, d.v.s. oftast ett läsår.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Studieomdömet du får när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt, använder du när du söker högskolan.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
Social förmåga
Folkhögskolan använder en sjugradig skala från och med våren 2014

Läsåret 2013/2014 utökas studieomdömets fyrgradiga skala till en sjugradig. Tre mellansteg införs. Äldre studerande med en fyrgradig skala och de nya med den sjugradiga skalan söker genom samma urvalsgrupp till högskolan.

4 – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3 – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2 – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1 – Mindre god studieförmåga

För att studieomdömen ska vara jämförbara över hela landet bör folkhögskolorna sätta studieomdömen så att genomsnittet på skolan under ett läsår ligger omkring 2,7 (plus/minus 5%). Läs mer om detta i Folkbildningsrådets Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen (pdf).

På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Varje enskild folkhögskola utfärdar och arkiverar intygen

Har du tappat bort eller vill ha en kopia på ditt intyg, kontakta den skola där du studerat.

Du skickar själv in ditt behörighetsintyg

I samband med din ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du som folkhögskolestuderande själv skicka in ditt behörighetsintyg/studieomdöme till Universitets- och högskolerådet, UHR, antagning.se eller till aktuell utbildningsanordnare om du söker till en yrkeshögskola. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen.

Om hela din grundläggande behörighet är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste du komplettera med annat intyg/betyg som styrker även detta/dessa.

Komplettera med högskoleprovet

Komplettera studieomdömet från folkhögskolan med att också göra högskoleprovet.