Statens syften med att stödja folkbildningen

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Huvudmän

STR-T

Är ett riksorgan för svenska tornedalingar, tornionlaaksolaiset*. Ett språkrör för Tornedalen, som bevakar tornedalingarnas språkliga, kulturella och samhälleliga intressen oavsett var de lever och verkar. Målet är att främja och stärka tornedalingarnas identitet och språkliga och kulturella förankring.

Det religiösa och partipolitiskt obundna STR-T bildades 1981 och kom att bli en viktig milstolpe i återerövrandet av tornedalsfinskan, edemera omdöpt till meänkieli för att befästa att språket är en egen varietet och inte en finsk dialekt.


Övertorneå kommun

Vårt ansvar är bland annat att se till att det finns förskola, skola och särskola för alla som bor i kommunen. Vi ser också till att ordna svenska för invandrare, socialtjänst, omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Utöver det planerar vi samhället och nya byggen och ser till att det finns bostäder. Vi ser också till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor. Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med landstingen sköter vi kollektivtrafiken.


Länsstyrelsen

är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Företagarna

är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna.


Meän Academia

* Vakant

Styrelsen för Stiftelsen Tornedalens Folkhögskola 2023-2026

Ordförande

Tomas Mörtberg
Övertorneå kommun
tomas.mortberg@tornedalen.se

Ledamöter

Lena Jatko
STR-T

Marianne Salometsä
Övertorneå kommun

Annika Keisu Lampinen
Företagarna

Stig Kerttu
Länsstyrelsen

Ersättare

Erica Stridsman
STR-T

Henry Barsk / Johan Kummu
Övertorneå kommun

Vakant
Företagarna

Ida Krypsjö
Länsstyrelsen